Godziny otwarcia: Pn-Pt: 6:30 – 19:00 Sb: 6:30 – 18:00 Nd: nieczynne
w-kryzysie-szkolimy-sie-i-zapraszamy-doradcow
2009-09-19

W kryzysie... szkolimy się i zapraszamy doradców

Realizowany od końca lutego 2009 r. 2-letni projekt "Synergia działań szkoleniowych i doradczych - zwiększenie konkurencyjności firm z Grupy Polskie Składy Budowlane" materializował się dotychczas podczas zajęć warsztatowych poświęconych kilkunastu zagadnieniom kluczowym dla działalności firm. W szkoleniach uczestniczyło kilkuset pracowników firm należących do kupców PSB oraz właścicieli tych firm. Obecnie - od września 2009 r. rusza II etap projektu, w którym firma PM Doradztwo Gospodarcze oferuje kupcom PSB, obok szkoleń, pomoc doradczą. Prowadzone równolegle zajęcia szkoleniowe oraz projekty doradcze powinny gwarantować efekt synergiczny*. Działania takie wspierane są z funduszy Unii Europejskiej i realizowane pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). -------- * Synergia (z greckiego) to współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddzielnych działań. Synergia występuje wtedy, gdy dwa czynniki po sprzężeniu ich ze sobą działają na siebie stymulująco (pobudzająco). Warto inwestować w człowieka Rozmowa z Moniką Karwat-Bury, rzecznikiem PARP W styczniu 2009 r. PARP przyjęła specjalny program działań na rzecz łagodzenia negatywnych dla polskich przedsiębiorstw skutków spowolnienia gospodarczego. Duże znaczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach ma aktywność szkoleniowa i doradcza. Jak przebiega realizacja programu w tym zakresie? Mówimy o szerokim pakiecie różnych działań PARP, zebranych w jednym miejscu, aby przedsiębiorcy mogli zapoznać się z wieloma możliwościami pomocy, głównie doradczej i szkoleniowej, związanej z rozwiązywaniem problemów spowolnienia gospodarczego. W 2010 r. będziemy oferowali pomoc szkoleniową i doradczą ściśle adresowaną do firm zagrożonych i w trudnej sytuacji spowodowanej spowolnieniem gospodarczym w ramach projektu o nazwie "Instrument Szybkiego Reagowania" - w przetargu publicznym zostanie wybrany wykonawca, który będzie świadczył usługi doradcze i szkoleniowe. Czasem działania te będą miały charakter prewencyjny (zapobiegający negatywnym sytuacjom w firmie), m.in. kompleksowe doradztwo i szkolenia stymulujące rozwój firmy i jej pracowników, np. w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych, dywersyfikacji produkcji lub rynków zbytu, podnoszenia kwalifikacji pracowników. Innym razem realizowane działania będą miały charakter interwencyjny - niwelujący skutki kryzysu gospodarczego dla pracowników planowanych do zwolnienia, np. poradnictwo zawodowe, szkolenia przekwalifikujące (przebranżawiające) lub podnoszące kompetencje zawodowe, warsztaty/wsparcie psychologiczne, szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, coaching, mentoring, job-coaching ("szkolenia w miejscu pracy"), pośrednictwo pracy. Ile osób i firm skorzysta z tego projektu? W ramach tego projektu PARP planuje do połowy 2013 r. objąć kompleksowym, długoterminowym wsparciem szkoleniowo-doradczym, co najmniej 200 przedsiębiorstw i 4000 pracowników. Wiele firm nawet w kryzysie rozwija się, nie ma specjalnych kłopotów. Tak jest też w sektorze pracującym na rzecz rynku budowlanego. Z jakich innych programów PARP mogą skorzystać kupcy budowlani reprezentujący w swojej branży małe i średnie przedsiębiorstwa? Małe i średnie firmy przede wszystkim powinny szukać możliwości wsparcia swojej działalności w regionalnych programach operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw (Urzędy Marszałkowskie). W aktualnej perspektywie finansowej 2007-2013 fundusze europejskie zostały podzielone na poziom regionalny i krajowy. PARP realizuje projekty ogólnokrajowe obejmujące sieci firm, czy też projekty o dużych budżetach, realizowane również przez małe i średnie firmy, jednakże związane z wdrażaniem nowych technologii, prowadzoną współpracą badawczo-rozwojową, ochroną patentową. Wydaje się zatem, że firmy kupców budowlanych więcej możliwości skorzystania z dofinansowania inwestycji mają na poziomie regionalnym. notował Mirosław Ziach Wiedza w najwyższej cenie Rozmowa z trenerem-doradcą Jackiem Fabisiewiczem z firmy PM DG Jaką ofertę dla kupców PSB przygotowała Wasza firma w zakresie doradztwa? Na czym polega związek tej oferty ze szkoleniami prowadzonymi przez PM DG? Trzon pracy doradczej powinien być związany z tematami poruszanymi na szkoleniach. Można go jednak poszerzyć zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami poszczególnych składów. Przykładowe projekty doradcze mogą obejmować: - tworzenie systemu rachunkowości zarządczej - na różnych poziomach zaawansowania: od przygotowania zestawu wskaźników i sposobu ich interpretacji do rozbudowanych systemów wspomaganych informatycznie - dopasowanych na wymiar do potrzeb składu; - audyt systemu informacyjnego i plan rozwoju zasobów informatycznych składów - zgodnie z potrzebami wynikającymi z działań składu i zakresem oferowanych usług proponowane są rozwiązania w zakresie systemów informatycznych (sprzętu i programów); - formowanie lub formalizacja strategii działania - z wykorzystaniem odpowiedniej metodologii tworzony jest fundament strategiczny przedsiębiorstwa oraz cele strategiczne w głównych obszarach działania; - tworzenie procedur zarządzania - formalizacja procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, porządkowanie organizacji; - opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami - kompleksowe podejście do zarządzania projektami (zadaniami, np. budowy) realizowanymi w składzie; - budowanie działu handlowego - wspomożenie zarządzających składem w zakresie budowania i rozwoju organizacyjnego i kompetencyjnego działów handlowych (lub innych); - struktury organizacyjne - formalizowanie i rozwój struktur organizacyjnych, budowanie niezbędnej dokumentacji; - system zarządzania kompetencjami i motywacji oraz wynagradzania i premiowania finansowego. Zakres projektów doradczych może być oczywiście dużo większy i obejmować np. techniki "odchudzania" przedsiębiorstwa czy coaching (zapewnienie osobistego trenera) dla kluczowych pracowników przedsiębiorstwa. W ramach realizowanych projektów można również skorzystać z pomocy w zakresie np. formowania strategii finansowania przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem środków dotacyjnych (środki wspólnotowe) na działania inwestycyjne lub rozwojowe. Skład zostanie przygotowany do procesu aplikacyjnego o środki unijne, włącznie z częściowym przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Ile czasu może zająć realizacja projektu doradczego? Projekt doradczy przebiega w ciągu 3 lub 4 faz. Zależy to od rozmiarów i umówionego zakresu prac. Faza I: wstępna analiza przedsiębiorstwa - sformowanie zakresu prac (potrzeby); Faza II: pogłębiona analiza w zakresie niezbędnym dla planowanych prac, sporządzenie raportu z analizy, ostateczne doprecyzowanie zakresu prac; Faza III: prace doradcze - właściwa realizacja projektu: opracowanie raportów, planów, przygotowanie oprogramowania i inne działania, zgodnie z zakresem prac; Faza IV: wdrożenie rozwiązań - faza opcjonalna, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez daną firmę. Czas trwania projektu doradczego zależy Czas trwania projektu doradczego zależy od umówionego zakresu pracy. Na przykład, dla projektu związanego z tworzeniem systemu rachunkowości zarządczej może on wynieść od 10 dni do 3 miesięcy. Budowanie strategii przedsiębiorstwa potrwa około 1,5 miesiąca. Zasady rozliczania projektów doradczych wymuszają pewne założenia. Najkrótszy projekt powinien trwać 5-10 dni. Najdłuższy projekt zapewne nie przekroczy 45 dni (ze względu na budżet i czas trwania całego programu). Czy, i w jakim stopniu, projekt doradczy wymaga zaangażowania pracowników firmy, na rzecz której jest realizowany? W trakcie realizacji projektu, oprócz doradców, zaangażowani są również pracownicy przedsiębiorstwa. Ich zaangażowanie jest przy tym największe w fazie wdrożeniowej. Duża część typów projektów doradczych wymaga również ścisłej współpracy w trakcie tworzenia rozwiązań. Na jakie korzyści może liczyć firma, która zdecyduje się przyjąć ofertę doradztwa złożoną przez PM DG? Niektóre z oczekiwanych korzyści, jakie firma może odnieść po zakończeniu projektu doradczego, mogą polegać na: - obniżce kosztów działania (rachunkowość zarządcza lub "odchudzanie"); - zwiększeniu przychodów ze sprzedaży (budowa działu handlowego, rachunkowość zarządcza oraz systemy motywowania i premiowania); - uproszczeniu procedur działania; - uporządkowaniu organizacji; - usprawnieniu przepływu informacji - skrócenie czasu oraz likwidacja błędów; - zwiększeniu kontroli nad przedsiębiorstwem i polepszeniu zdolności kierowania Jerzy Sikora, właściciel firmy CrazBud z Modlnicy k. Krakowa korzysta z doradztwa PM Doradztwo Gospodarcze przede wszystkim z myślą o poprawieniu systemu motywacyjnego dla pracowników, komunikacji wewnątrz firmy, obiegu dokumentów. Efektem działań doradczych musi być lepsza praca CrazBudu, na czym najwięcej powinni skorzystać nasi klienci. CrazBud po raz pierwszy korzysta z usług firmy doradczej, zarazem wpisuje się jako pierwszy na listę kupców PSB zainteresowanych współpracą z PM DG. Przywiązujemy też dużą wagę do szkoleń prowadzonych przez PM DG. Nasi pracownicy (7 osób spośród 15 zatrudnionych) uczestniczyli już w 21 zajęciach. W I semestrze Michał Ryrak, dyrektor handlowy w CrazBudzie brał udział w 6 szkoleniach. W II semestrze będzie kontynuował szkolenia, w co najmniej 2 nowych tematach. notował Mirosław Ziach

Aktualności

Gwarancja jakości
naszych produktów

Zakupy w systemie
ratalnym

Oferujemy zakupy
telefoniczne

Transport
na terenie całej Polski

Mrówka Łososina
Łososina Dolna 416, 33-314 Łososina Dolna
Telefon: +48 575 022 522‬
E-mail: lososina@psbmrowka.com.pl